Chính sách bảo mật

Sun-El Co., Ltd. (sau đây gọi là Công ty) thực hiện các biện pháp sau liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân được cung cấp trên trang web do Công ty điều hành.
Vui lòng sử dụng sau khi xác nhận các mục sau.

1. Sử dụng thông tin cá nhân
Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mục đích sử dụng và thu thập thông tin đó trong phạm vi cần thiết.

2. Quản lý an toàn thông tin cá nhân
Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp và cố gắng ngăn chặn rò rỉ ra bên ngoài. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp và ở mức độ hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi sự truy cập trái phép từ bên ngoài, hoặc nguy cơ mất mát, phá hủy, làm sai lệch, v.v.

3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi được sự đồng ý của bạn và sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, thông tin cá nhân có thể được tiết lộ mà không cần sự đồng ý nếu luật pháp yêu cầu tiết lộ hoặc nếu việc tiết lộ được yêu cầu bởi các tổ chức công cộng như tòa án và cảnh sát.

4. Phạm vi áp dụng của chính sách này dựa trên trang web do công ty chúng tôi điều hành và chính sách này có thể không áp dụng cho việc xử lý và nội dung thông tin cá nhân trên các trang web được liên kết khác.

5. Sửa đổi
Chính sách bảo mật này có thể thay đổi do những thay đổi về luật pháp và quy định.

viVietnamese

© 2024 MieL